Primavera

در بسیاری از زبان های رومی تبار به معنای بهار است. Primavera،که راه حلی نرم افزاری برای مدیریت پروژه است، توسط شرکتPrimavera Systems توسعه داده شد. این شرکت در اکتبر 2008 تحت مالکیت Oracle درآمد.

محصول پر سابقه Primavera P3 درفرم های گوناگون خود توسط 25% صنایع ساخت سنگین دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و نزدیکبه 40% از پیمانکاران عمومی با درآمد سالانه 5 الی 10 میلیون دلار از Primavera P3 استفاده می کنند.

در سال 2010 پس از 27 سال،شرکت Oracle فروش P3 را متوقف کرد.

این نرم‌افزار که به اختصار Primavera P6 نامیده می شود، به صورت جامع بر کار سازمان های پروژه مدار به منظور مدیریت چرخه کامل پروژه‌هاو پورتفولیو ها که دربرگیرنده همه پروژه های کوچک و بزرگ سازمان است تمرکز دارد. پروژههایی که تاکنون با محصولات خانواده Primavera مدیریت و کنترل شده اند رقمی بالغ بر6 تریلیون دلار برآورد می‌شوند. شرکت ها به راهکار مدیریت پروژه Primavera رومی‌آورند تا بتوانند تصمیمات بهتری برای مدیریت پورتفولیو ها اتخاذ نمایند، ریسک هاو فرصت های مرتبط با پروژه ها را ارزیابی کنند و مشخص نمایند آیا منابع کافی با مهارتهای لازم را جهت انجام کار در اختیار دارند یا خیر.


مرووري بر فرايند مديريت پروژه

برنامه ريزي ، كنترل و مديريت پروژه ها

فضاي كاري آرايش چيست ؟

به دلخواه در آوردن نمايش ها

آرايش هاي نمونه

استفاده از ويزارد ها

تعريف ترجيحات راهبر

تنظيمات اوليه

و ارزش هاي پيش فرض Category تعريف رسته

تنظيم ترجيحات راهبر

فرمت واحد هاي كار

تعيين قالب تاريخ ها

تنظيمات ايميل

برپايي ويزاردها

از كارها Log File تنظيم گزينه هاي آغازين و ايجاد صورت

تغيير رمز

تنظيم گزينه هاي كار برگ ها و پروفايل ها

تنظيم فيلتر هاي آغازين

ساختار پروژه ها

و مرور آن EPS ايجادساختار پروژه اي

ايجاد ساختار سازمان و افزودن يك پروژه جديدبه آن

Project Architect استفاده از

EPS كاربا ساختار پروژه سازماني

استفاده از گره هاي ريشه براي تكنيك وضعيت پروژ ها

EPS جزئيات ساختار پروژه اي سازمان

( OBS ) شكست سازماني

OBS ايجادساختار شكست سازماني

OBS ويرايش عناصر

تعريف منابع و نقش ها

مرور منابع ، ديدن و اضافه كردن منابع

تعريف و تخصيص كدهاي منبع و ارزش آنها

تعريف نقش ها و تخصيص آن به منابع

WBS مروري بر ساختار شكست كار

و وارد كردن مشخصات WBS اضافه كردن عناصر

مايلستون هاي

WBS تخصيص ارزش هاي رسته

مشخص WBS تنظيمات ارزش حاصله براي عناصر

تعريف و ايجاد بودجه و نوع بالا به پايين

ايجاد يك برنامه پرداخت ماهيانه

پيگيري تغييرات بودجه ، ايجاد اعتبار ، پيگيري و تحليل بودجه

تعريف و تخصيص كد هاي پروژه

گروه بندي ، خلاصه سازي و فيلتر بر اساس كدها

ايجاد / اضافه و اصلاح تقويم هاي كار

اجراي زمانبندي

ايجاد كدهاي فعاليت و ارزش آنها ، گروه بنديو خلاصه سازي به وسيله كدها

ايجاد فعاليت ها

تعريف اطلاعات عمومي فعاليت ها و زمانبندي آنها

ارتباطات بين فعاليت ها ونمايش جزئيات آن

تخصيص منابع و نقش ها

تخصيص كدهاي فعاليت و اضافه كردن مخارج

تخصيص محصولات كار و اسناد

اضافه كردن مراحل

مرور خلاصه فعاليت ها

كار با ماده هزينه ها و مخارج پروژه

ماده هزينه و مخارج و تنظيم ساختار آن

اضافه كردن مخارج و وارد كردن اطلاعات هزينه، تحليل هزينه ها

به هنگام كردن و مديريت زمانبندي

مديريت و كار با برنامه مبنا

مقايسه زمانبندي مبنا و اصلي

به هنگام كردن و فرايند آن

تخمين خود كارپيشرفت

به هنگام كردن با استفاده از تايم شيت ها

به هنگام كردن دستي فعاليت ها

اعمال واقعيت ها

زمانبندي پروژه

تسطيح منابع

خلاصه سازي پروژه ها

تنظيم گزينه هاي خلاصه سازي داده هاي پروژه

آستانه ها و مسئله هاي پروژه

اضافه كردن مسئله ها و تخصيص آرايش هاي پيگيري به آنها

Issue Navigator استفاده از

اضافه كردن آستانه ها

تعريف پارامترهاي آستانه و نظارت بر آنها

تخصيص آرايشهاي پيگيري بهآستانه ها

مديريت و اضافه كردن ريسكو محاسبه اثر آن

ايجاد و حذف نع هاي ريسكو سفارشي كردن آرايشهاي آن

مديريت مجموعه اسناد پروژه

ديدن يك مجموعه اسناد و اضافه/ حذف كردن محصولات و اسناد

تخصيص محصولات كاري و اسناد

ايجاد آرايشهاي پيگيري/بكارگيري و به دلخواه در آوردن آنها

گروه بندي ، فيلتر كردن ومرتب سازي داده ها در آرايشهاي پيگيري

كردن پروژه ها Check In & CheckOut 

مديريت پروژه هاي از راهدور

به دلخواه در آوردن آرايشها

كار / انواع / ايجاد / بازكردن و ذخيره آرايشها

صدور و ورود ذخيره آرايشها

گروه بندي و فيلتر سازي ومرتب كردن اطلاعات

به دلخواه در آوردن آرايشها

اصلاح ستون ها و تنظيم مقياس زماني

قالب بندي گانت چارت و آرايشهاي شبكه فعاليت ها

اصلاح تنظيمات پروفايل مصرف منابع و فعاليت ها

سفارشي كردن گزارشات

ايجاد و اصلاح گزارشات

استفاده از گروه هاي گزارش

( Batch Report ) ايجاد دسته گزارشات

چاپ آرايشات و گزارش ها

تعريف تنظيمات صفحه

پيش نمايش آرايشها و گزارشات


 
mashahir-1.jpgAlbert-Einstein.jpgJohn-Vincent-Atanasoff.jpgMahmoud-Hessaby.jpgThomas-Edison.jpg

آدرس:میدان،انقلاب،طبقه،فوقانی،بانک،ملی 
درب ورودی : جنب مادی نیاصرم ، کوچه طاووس خانه ، ساختمان قریشی ، طبقه دوم ، واحد 21
031-32248395طراحی سایت هوشمند گستر اصفهان